Program Adı
İngilizce Afrika Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
İngilizce Afrika Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, günümüz uluslararası ilişkiler disiplininde ön plana çıkan bölge çalışmalarına yönelik nitelikli bir içerik sunmaktadır. Programa kayıtlı öğrenciler, bölgeye özgü oluşturulan zorunlu ve seçimli dersler ile Afrika tarihi, siyaseti ve ekonomisi üzerine uzmanlaşabilmektedir. İngilizce Afrika Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, programa kayıtlı öğrencilerin Afrika’nın küresel siyasette artan rolüne ilişkin akademik perspektiflerini, uluslararası ilişkiler teorileri, kültür, kamuoyu ve karşılaştırmalı dış politika analizi ekseninde geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenim Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES: 55 ve üstü Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES koşulunun aranmaması. Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulünde YDS’den en az 50 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce yabancı dil sınavından eşdeğer puan alınması. Erkek adaylar için ; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Bölümüne kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler Lisans eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almıştır.
Mezuniyet (Yeterlilik) Koşulları ve Kuralları
Tezli yüksek lisans programı toplam 24 kredi ve en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim döneminde 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az dokuz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam 130 AKTS kredisinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 adet ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Programın Amacı
Afrika Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerarası bir yüksek lisans programıdır. Uluslararası İlişkiler perspektifinden Afrika’ya odaklanır. Program Uluslararası İlişkiler Teorisi, Afrika’da Siyaset ve Yönetim, Çağdaş Afrika’ya Giriş, Afrika Tarihi, Afrika Ekonomisi, Osmanlı Tarihinde Afrika ve Çatışma Çözümleri gibi derslerden meydana gelmektedir. Öğrencilerin bu programda Afrika’nın siyasetini hem iç hem de dış dinamikleriyle birlikte anlaması ve kavraması beklenmektedir
Mezunların İstihdam Profilleri
-
Üst Derece Programlarına Geçiş
Tezli Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programında öğrenim görebilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Her bir ders için ölçme ve değerlendirme yöntemi dersin öğretim üyesi tarafından belirlenmekte olup, öğrencilere ders bilgileri arasında öğrenciye her dönem başında açıkca aktarılmaktadır. Sınavlar ve ders başarı notları üniversitemizin isansüstü eğitim yönetmeliğinde belirtilen ilgili maddeleri çerçevesinde uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans Programından mezun olmak için en az 130 AKTS krediyi tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,75 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans Programından mezun olmak için en az 90 AKTS krediyi tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,75 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.
Belgenin Geçerlilik Süresi
Süresiz
Eğitim Türü
Tam Zamanlı
Program Sorumlusu ve İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Oya Dağlar MACAR oyadr@ticaret.edu.tr
Program Yeterlilikleri (Çıktıları)
1. Afrika’ya odaklanan alan çalışmalarında kaliteli uzmanlar yetiştirmek 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler çerçevesinde Afrika’nın tarihi, sosyolojik, antropolojik,siyasi ve ekonomik özellikleri ile ilgili bilgi sahibi olan bireyler yetiştirmek . 3. Siyaset Bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında Türkiye, Afrika ve dünyada yapılmış akademik çalışma ve faaliyetlere yönelik araştırma ve incelemeler yapmak. 4. Afrika’daki farklı politik rejimlerle ilgili karşılaştırmalı analizler yapabilmek 5. Bölgede yaşanan güncel uluslararası sorunlarla (yasadışı göç, ekonomik sorunlar, insani yardım, demokratikleşme sorunları, iklim sorunları, kişisel hak ve özgürlüklere ilişkin problemler vs.) ilgili bilimsel çalışmalar ortaya koyabilmek. 6. Bölge sorunlarının bölgesel ve küresel çaptaki etkilerini anlayabilen bireyler yetiştirmek. 7. Afrika’daki sorunlara yeni yaklaşım ve çözüm önerileri getirebilen bilimsel çalışmalar yapabilen kişiler yetiştirmek. 8. Ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışı içinde Türkiye ve Afrika arasında bilimsel ve kültürel ilişkilere katkıda bulunmak 9. Farklı fikir ve kültürlere saygılı, evrensel değerleri özümsemiş bireyleri topluma kazandırmak. 10. Yerli ve yabancı medya, sivil toplum örgütleri, dışişleri ve üniversitelerde bölge ile ilgili araştırmalar yapan uzman ve akademisyenleri bir araya getirerek, etkin tartışmalar yapabilmek.